Thông tin chung

Tầm Nhìn

Trở thành...

Mục tiêu

Tham gia vào hệ thống thông tin toàn cầu...


Ban Cố Vấn

Ông. Nguyễn Tuấn Anh Chủ tịch HĐQT Tập Đoàn APG, Chủ tịch APM, Chủ tịch APS, Chủ tịch APCO
Cố vấn cấp cao VNIZ.
Ông, Nguyễn Văn Đích Nguyên Chủ tịch HĐQT AP Group. 
Thanh viên Ban Cố vấn VNIZ
Ông. Phạm Văn Nam Phó Tổng Giám Đốc Công ty APCO, Giám Đốc Hanoi Airlines 
Thành viên Ban Cố vấn VNIZ